REGULAMIN AKCJI "GANG WYCHODZI Z CIENIA”


§ 1.
[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Akcja "Gang wychodzi z cienia" jest organizowana za pośrednictwem strony www.chocolissimo.pl
 2. Akcja odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" oraz przepisami prawa polskiego.
 3. Organizatorem Akcji pod nazwą "Gang wychodzi z cienia" jest MM Brown Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 61-324, przy ul. Ostrowskiej 582, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000298017, zwana dalej "Organizatorem". 
 4. Akcja „Gang wychodzi z cienia” trwać będzie od dnia 22.10.2018 roku od godz. 10.00 do dnia 14.11.2018 roku do godziny 23:59 włącznie.
 5. Dnia 16.11.2018 o godzinie 13:00 nastąpi ogłoszenie wyników. Wyniki pojawią się w regulaminie akcji oraz na stronie https://www.facebook.com/ChocolissimoGang/.
 6. Beneficjentem Akcji są zgłoszone przez osoby fizyczne placówki szkolne, przedszkolne lub świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 2. 
[ZASADY]
 

 1. Intencją organizatora akcji jest przekazanie 180 kamizelek odblaskowych i 180 opasek odblaskowych na rzecz dzieci uczęszczających do wybranych przedszkoli oraz szkół podstawowych oraz 30 zestawów z czekolady dla zwycięzców konkursu.
  1a. Miejsca 1., 2., oraz 3. otrzyma 3 kamizelki odblaskowe dla dorosłych, 30 kamizelek odblaskowych dla dzieci oraz 33 opasek odblaskowych. Dodatkowo, zwycięzcy (miejsce 1.) otrzyma 30 zestawów wyrobów czekoladowych.
 2. Zgłoszenia placówki może dokonać każda osoba fizyczna za pośrednictwem wiadomości e-mail pod adresem kontakt@chocolissimo.pl
 3. Zgłoszenie udziału w Akcji musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność zgłoszenia. 
 4. Zgłoszenia do akcji „Gang wychodzi z cienia” mogą dokonać wyłącznie osoby zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej mające pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 3.
[ZGŁOSZENIE DO AKCJI]
 

 1. W celu przesłania zgłoszenia do akcji „Gang wychodzi z cienia”, zgłaszający musi podać następujące informacje (w przypadku ich braku zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę w konkursie):
 •  Adres e-mail
 •  Imię i nazwisko opiekuna grupy
 •  Przedział wiekowy grupy (przedszkole, czy szkoła podstawowa)
 •  Dane adresowe placówki, gdzie ma zostać nadana paczka z nagrodami
 •  Załącznik z wykonanym zadaniem konkursowym w wybranej przez siebie formie
 • Każde zgłoszenie musi zostać opatrzone wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Organizatora w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu oraz przesyłania ofert handlowych. Zgłoszenia niepełne, tj. bez przesłanego zdjęcia/pliku graficznego nie biorą udziału w konkursie.
 1. Przesłana praca nie może naruszać praw autorskich osób trzecich. W akcji biorą udział wyłącznie zgłoszenia konkursowe wysłane i otrzymane przez Organizatora w czasie wskazanym w § 1 pkt 5
 2. Zadanie konkursowe: przedstawienie w formie dowolnej odpowiedzi na pytanie: Czym jest dla ciebie tolerancja? Prace muszą być przesłane w załączeniu zgłoszenia. Formy: film (maksymalny czas 2 minuty), plakat (proszę przesłać w formie zdjęcia w załączeniu zgłoszenia e-mail), zdjęcie. 
 3. Każda osoba fizyczna może zgłosić do akcji „Gang wychodzi z cienia” tylko jedną placówkę szkolną bądź przedszkolną.
 4. Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków powoduje nieważność zgłoszenia.
 5. Organizator akcji zastrzega sobie prawo do przekazania odblaskowych kamizelek i opasek tylko wybranym placówkom.
 6. Zgłoszeń można dokonywać od dnia 22.10.2018 roku od godz. 10.00 do dnia 14.11.2018 roku do godziny 23:59 włącznie.§ 4.
[ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU] 

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu akcji „Gang wychodzi z cienia”, Organizator powołuje specjalną komisję złożoną z trzech wyznaczonych przez Organizatora pracowników Organizatora (zw. dalej: Komisją). Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad akcji „Gang wychodzi z cienia”, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator. ;
 2. Informacja o wyłonionych placówkach zostanie ogłoszona najpóźniej 16.11.2018 r. werdyktem Komisji. ;
 3. Przy wyborze Komisja kierować się będzie kreatywnością i jakością stworzonego zgłoszenia w subiektywnej ocenie Organizatora. 
 4. Wyróżnione  w akcji placówki szkolne i przedszkolne zostaną poinformowani o wyborze ich zgłoszenia za pomocą poczty e-mail na adres podany poprzez formularz konkursowy, w ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia. Zarówno kamizelki, jaki i opaski odblaskowe zostaną przesłane pocztą lub przesyłką kurierską, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia. 
 5. Komisja sporządzi protokół ze swoich prac. W protokole zostaną wskazane placówki wyłonione z pośród przesłanych zgłoszeń.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych osobowych przez zgłaszających.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie bądź nieodebranie przez zwycięzcę, z przyczyn niezależnych od Organizatora, przesyłki zawierającej gadżety odblaskowe, wysłanej na podany przez zwycięzcę adres dla doręczeń. 
 8. Organizator podejmie maksymalnie 2 próby wysłania przesyłki.

§ 5. 
[PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]
 

 1. Dane osobowe zgłaszających będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).;
 2. Osoba przesyłająca zgłoszenie do akcji „Gang wychodzi z cienia” wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych, potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu zamieszczonego w Serwisie oraz na przestrzeganie zasad w nim zawartych. Uczestnik poprzez akceptację Regulaminu wyraża zgodę na wysyłanie wiadomości e-mail przez Organizatora Konkursu oraz Partnera Organizatora na adres zarejestrowany w Serwisie.
 3. Administratorem danych będzie Organizator. Celem zbierania danych osobowych jest przeprowadzenie i organizacja akcji „Gang wychodzi z cienia”. 
 4. Każdy Uczestnik akcji ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w akcji „Gang wychodzi z cienia”.
 5. Uczestnik akcji „Gang wychodzi z cienia” przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do utworu zawartego w zgłoszeniu do akcji, w zakresie nie terytorialnie ani w czasie, na wszystkich polach eksploatacji znanych w dacie rozstrzygnięcia Konkursu, a w szczególności polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wynagrodzenie za przeniesienie tych praw jest zawarte w wartości Nagrody przypadającej zwycięzcy. Uczestnik akceptuje fakt, że utwór będzie wykorzystywany przez Organizatora bez oznaczania autorstwa Uczestnika. 


§ 6. 
[ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA I UCZESTNIKA]
 

Uczestnik akcji ponosi wobec Organizatora pełna odpowiedzialność w wypadku, gdy jego zgłoszenie udziału w akcji „Gang wychodzi z cienia”, przesłana fotografia bądź materiał video będzie naruszała prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 


§ 7. 
[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 1. Akcja „Gang wychodzi z cienia” odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu oraz postanowień Kodeksu cywilnego o przyrzeczeniu publicznym. Wzięcie udziału w akcji  jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, a także ze zobowiązaniem się Uczestnika do przestrzegania jego postanowień. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem. 
 2. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.chocolissimo.pl. 
 3. Tytuły poszczególnych rozdziałów Regulaminu mają charakter informacyjny.


 


 

​​
Śledź słodkie okazje i nowinki ze świata czekolady!
Kontakt
Biuro Obsługi Klienta czynne
w pon.- pt. w godz. 8:00-16:00

Klienci Indywidualni:
+48 61 102 37 20
E-Mail: biuro@chocolissimo.pl

Klienci firmowi:
+48 22 244 27 09
E-Mail: upominki@chocolissimo.pl

Więcej

Powiedz nam, czego potrzebujesz!
Masz pytanie dotyczące produktu lub wysyłki?
Chcesz sprawdzić status swojego zamówienia?

Wyślij zapytanie


Copyright © 2014-2022. E-commerce by best.net
Unia europejska ikona