Regulamin otrzymywania newslettera MM Brown Sp. z o.o  wyświetlany na stronie statycznej i w popupach.
 
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z usługi Newsletter MM Brown (dalej „Usługa”).
1.2. Usługa świadczona jest drogą elektroniczną przez spółkę MM Brown Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Ostrowskiej 582, 61-324 Poznań wpisana przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000298017, NIP: PL 7822424244, REGON: 300797727
1.3. Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.).

II. USŁUGA NEWSLETTER
2.1. Świadczenie Usługi polega na przesyłaniu przez MM Brown na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji w formie listu elektronicznego (e-mail) (dalej „Newsletter MM Brown”). Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
2.2. Newsletter MM Brown zawiera informacje handlowe dotyczące MM Brown, w tym informacje o ofercie produktów MM Brown, aktualnych ofertach, ofertach specjalnych, promocjach oraz rabatach, w tym opinie, materiały prasowe. Newsletter zawiera także informacje handlowe dotyczące podmiotów współpracujących z MM Brown, tj. linki do stron prowadzonych przez podmioty współpracujące z MM Brown. W newsletterze mogą być przesyłane także informacje zachęcające do dokończenia zakupów w sklepie oraz rekomendujące zakupy produktów podobnych do zakupionych.
2.3. Usługa świadczona jest dla osób posiadających konto w sklepie (zwane dalej „Kontem”), którzy wyrazili chęć otrzymywania wybranego Newslettera, oraz dla osób, które wyraziły chęć otrzymywania Newslettera i podały w tym celu adres e-mail, a nie posiadają Konta (zwanych dalej: „Użytkownikami”). Adres poczty elektronicznej Użytkownika będzie wykorzystywany w celu wysyłania Newslettera.
2.4. Aby otrzymywać Newsletter MM Brown, Użytkownik:
a) zaznacza wybraną opcję pod formularzem rejestracyjnym podczas rejestracji, albo w ustawieniach Konta lub,
b) podaje swój adres email w stronie www.chocolissimo.pl w sekcji „newsletter”.
MM Brown na podany adres e-mail prześle powitalną wiadomość elektroniczną wraz z Regulaminem. 2.5. Subskrypcja Newslettera rozpoczyna się z chwilą dokonania jego zamówienia.
2.6. Korzystanie z Usługi jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
2.7 Wysyłanie Newslettera może być w każdym momencie anulowane przez Użytkownika. W przypadku osób posiadających Konto, w celu rezygnacji z Usługi Użytkownik powinien zalogować się na swoje Konto i w zakładce „Newsletter” zmienić ustawienia poprzez odznaczenie wybranej opcji lub poprzez kontakt bezpośrednio z usługodawcą na adres: biuro@chocolissimo.pl
W przypadku osób nieposiadających Konta, Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez użycie linka „rezygnuję” znajdującego się w stopce każdego otrzymanego Newslettera.
III. DANE OSOBOWE
3.1. Administratorem danych osobowych jest MM Brown Sp. z o.o. z siedzibą z przy ul. Ostrowskiej 582, 61-324 Poznań.
3.2. Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia Usługi.
3.3. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia, przenoszenia, wycofania zgody na dalsze przetwarzanie.
3.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia skorzystanie z Usługi.
3.5. Dodatkowe informacje dotyczące danych osobowych i prywatności Użytkowników zawiera dokument zatytułowany „Polityka Poufności”, dostępny na stronie internetowej www.chocolissimo.pl

IV. WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASADY DOSTĘPU

4.1. Świadczenie Usługi odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jak również przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (w szczególności telefonów komórkowych i stacjonarnych, tabletów, komputerów) i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
4.2. W ramach korzystania z Usługi niedozwolone jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w tym:
4.2.1. Informacji i danych spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informatycznego;
4.2.2. Informacji naruszających prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie i prawa do znaków towarowych MM Brown lub osób trzecich;
4.2.3. Innych informacji i danych naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
4.3. W celu właściwego korzystania z Usługi Użytkownik powinien posiadać:
4.3.1 komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych (np. Internet Explorer 10, FireFox 3, Opera 10, Chrome 4, Safari 6 lub nowsze) oraz dostęp do sieci Internet;
4.3.2 włączyć obsługę plików cookies;
4.3.3 włączyć obsługę języka JavaScript, ramek i stylów CSS;
4.3.4 system operacyjny (taki jak np. iOS, Microsoft Windows XP, 7 lub Vista i nowsze).
4.5. Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi, Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu oraz polityką prywatności, dostępnymi na stronach sklepów należących do MM Brown Sp. z o.o.

V. REKLAMACJE

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi mogą być zgłaszane:
a) na piśmie, na adres MM Brown Sp.  z o.o., ul. Ostrowska 582, 61-324 Poznań
b) pocztą elektroniczną, na adres: biuro@chocolissimo.pl.
5.2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (adres email, na który wysyłany jest Newsletter, oraz opcjonalnie adres korespondencyjny), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania.
5.3. O ile krótszy czas rozpatrzenia reklamacji nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, reklamacje rozpatrywane są przez MM Brown sp. z o.o. w terminie do 14 dni od ich otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 5.4 poniżej.
5.4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji MM Brown powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną – w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 
VI. ZMIANA REGULAMINU I DOSTĘP DO REGULAMINU

6.1. MM Brown Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu lub nałożenia na MM Brown określonych obowiązków przez organy państwa, zmiany danych MM Brown, a także w celu usprawnienia świadczenia Usługi, poprawy ochrony prywatności Użytkowników i zapobieganiu nadużyciom. O treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie internetowej MM Brown wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie MM Brown www.chocolissimo.pl przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.
O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany podczas rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem obowiązywania zmienionego Regulaminu.
6.2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z Usługi w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.
6.3. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem www.chocolissimo.pl w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy dotyczącej Usługi następuje przez przesłanie Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach zamówienia Newslettera.
​​
Śledź słodkie okazje i nowinki ze świata czekolady!
Kontakt
Biuro Obsługi Klienta czynne
w pon.- pt. w godz. 8:00-16:00

Klienci Indywidualni:
+48 61 102 37 20
E-Mail: biuro@chocolissimo.pl

Klienci firmowi:
+48 22 244 27 09
E-Mail: upominki@chocolissimo.pl

Więcej

Powiedz nam, czego potrzebujesz!
Masz pytanie dotyczące produktu lub wysyłki?
Chcesz sprawdzić status swojego zamówienia?

Wyślij zapytanie


Copyright © 2014-2023. E-commerce by best.net
Unia europejska ikona